Huisregels

Eerste bezoek
Bij het eerste bezoek dient u het pasje voor de zorgverzekeraar en een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

Taakdelegatie
In deze praktijk wordt gewerkt met taakdelegatie. Dat betekent dat een deel van de taken van de orthodontist worden overgenomen door de assistenten. De assistenten zijn hiervoor intern- en extern opgeleid en daarna bekwaam en bevoegd verklaard. De assistenten werken altijd in opdracht van de orthodontist, waarbij de orthodontist altijd eindverantwoordelijk blijft voor alle uitgevoerde handelingen

Bereikbaarheid van de praktijk
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en van 13.45 uur tot 16.15 uur. Op vrijdag werken wij op reeds geplande afspraak in de ochtend.
U kunt ons ook mailen: info@orthobest.nl.

Afspraken kunnen niet altijd buiten schooltijd
Bij het plannen van de afspraken proberen wij uiteraard met uw wensen rekening te houden.
Echter het grootste deel van onze patiënten bestaat uit schoolgaande jeugd, hierdoor kan schoolverzuim niet altijd voorkomen worden. De langere afspraken (vanaf een half uur) worden in de ochtend gepland. We vragen hiervoor uw begrip.

Alle behandelingen volgens afspraak
Wij behandelen uitsluitend volgens afspraak. Zo beperken wij de wachttijden. Wij vragen u en/of uw kind dan ook om op tijd aanwezig te zijn voor een afspraak. Bent u verhinderd, dan verzoeken wij u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Als de afspraak later wordt afgebeld of u niet op een afspraak verschijnt, worden bij een tweede keer de kosten voor de afspraak in rekening gebracht. Deze kosten zal een zorgverzekeraar niet vergoeden.

Spoed-/pijnklachten
In onze agenda plannen we ruimte voor het verhelpen van spoedklachten. Bij een spoedeisende klacht kunt u telefonisch een afspraak maken. Met spoedeisende klachten kunt u vrijwel altijd nog dezelfde dag bij ons terecht. In het weekend, tijdens feestdagen en vakanties worden ernstige klachten verholpen door de dienstdoende orthodontist uit de regio. Op deze site (bij weekenddiensten) en ons antwoordapparaat wordt duidelijk aangegeven wie de dienstdoende orthodontist is en hoe u contact op kunt nemen.

Privacy Reglement

Privacy in de mondzorgpraktijk
Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar tandarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens
De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de orthodontist, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn
De algemene bewaartermijn van de gegevens is twintig jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming
De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging
De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten
Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Orthodontist

E.A.M van der Schoot (BIG-nr. 79031232202)

Tandheelkunde opleiding in Amsterdam van 1985-1990,
Specialisatie in de dento-maxillaire orthopaedie aan de VU in Amsterdam van 1992-1996.
Praktijk gestart op 01-02-1997.
Lid van vereniging van orthodontisten (VvO): in bezit van keurmerk voor orthodontie.De vier jaar durende fulltime specialistenopleiding aan de universiteit vormt de basis voor hoge kwaliteit. Maar ook op andere manieren wordt de kwaliteit van de behandeling van orthodontisten bewaakt en verbeterd.Pas na succesvolle afronding van de tandartsopleiding, kan de vierjarige universitaire opleiding tot orthodontist worden gevolgd. Na het behalen van het examen kunnen orthodontisten zich in het specialistenregister laten registreren. Orthodontisten in Nederland moeten zijn ingeschreven in dit register dat op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is ingesteld (www.bigregister.nl). De titel ‘orthodontist’ is dus wettelijk beschermd.

Naast het fundament van een gedegen specialistenopleiding bestaan er in Nederland voor orthodontisten diverse kwaliteitssystemen, zoals intercollegiale toetsing (visitatie) en bij- en nascholing. De kwaliteitssystemen spelen een belangrijke rol bij het op peil houden en verbeteren van de zorg die orthodontisten verlenen. Voor leden van de Vereniging van Orthodontisten is deelname aan het visitatieprogramma zelfs verplicht. Bij visitatie beoordeelt een commissie de praktijk en het werk van een orthodontist. Het officiële rapport van een praktijkbezoek van de commissie is iedere keer een stimulans om de orthodontische zorg nog verder te verbeteren. Ook zijn VvO-leden verplicht een minimum aantal uren per jaar nascholing te volgen.

Vroeger was je orthodontist voor het leven. Mede op verzoek van de VvO heeft de minister van VWS dit veranderd. Nu ben je maximaal 5 jaar geregistreerd als orthodontist. Als een orthodontist aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet, wordt hij weer voor de volgende 5 jaar geregistreerd. Voor patiënten een garantie dat een orthodontist altijd bij de tijd is met zijn kennis en kunde.

Team

Ons team bestaat uit:
1 orthodontist,
1 mondhygiëniste,
6 ortho-assistentes en
1 balieassistente/administratief medewerkster.

Klachtenregeling

Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties of een klacht? Dan horen wij dat graag. Alleen als wij weten wat u dwars zit, kunnen wij er immers iets aan doen. Bovendien is elke klacht voor ons een kans om het een volgende keer beter te doen. Opmerkingen, vragen en klachten kunt u melden bij de balieassistente. Zij zorgt ervoor dat uw melding in behandeling wordt genomen. Daarna nemen we contact met u op. U kunt erop rekenen dat wij uw opmerkingen en vragen serieus nemen.

KNMT logo middel 103x45 pixels
Lid Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde:
– klachtenregeling voor patiënten.